K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs Incheon United

Sunday 13th May 2018, 01:00 PM: Sangju Civic Stadium