K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs Gyeongnam FC

Wednesday 18th Jul 2018, 6:30 PM: Sangju Civic Stadium