K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs Jeonbuk FC

Sunday 22nd Jul 2018, 6:30 PM: Sangju Civic Stadium