K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs FC Seoul

Sunday 12th Aug 2018, 6:30 PM: Sangju Civic Stadium