K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs Jeonnam Dragon

Saturday 1st Sep 2018, 6:30 PM: Sangju Civic Stadium