K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs FC Seoul

Saturday 1st Dec 2018, 1:00 PM: Sangju Civic Stadium