K-LEAGUE 2018: Sangju Sangmu vs Jeonnam Dragons

Wednesday 2nd May 2018, 6:30 PM: Sangju Civic Stadium